Home Cultuur Najaarskalender Natuurexploratie Knokke-Heist

Najaarskalender Natuurexploratie Knokke-Heist

zondag 11 oktober 2020: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.

Thema: Doortrekkende steltlopers en eerste wintergasten…

Tijdens een wandeling langs de inlagen met slikke en schorre van dit prachtig stukje Zeeuwse kust bij Nummer Eén kijken we uit naar de doortrekkende en eerste arrivals van overwinterende steltlopers en waterwild.  In elk geval kunnen we er van op aan dat we Wintertalingen en Krak- en/of Slobeenden zullen waarnemen.  En ook de eerste groepen Smienten zullen intussen gearriveerd zijn vanuit het hoge noorden.

Qua steltlopers zijn we er in dit gebied in deze periode alvast zeker van Steenlopers van vrij dichtbij te zien te krijgen.  En verder natuurlijk ook Bonte strandloper die intussen als doortrekker en wintergast aanwezig is in soms vrij grote aantallen en de doortrekkende en overwinterende Rosse grutto.  Maar we maken in deze periode ook nog steeds kans op doortrekkende Lepelaars en ook nog enkele doortrekkende ruiters.

Bovendien zorgen de grote zandplaten voor dit stukje kust er voor, dat we bij laag tij een mooie kans maken om met behulp van de telescoop van de gids Gewone zeehonden gade te slaan.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 25 oktober 2020: Geleide natuurwandeling in het bosgebied Lippensgoed-Bulskampveld.

Afspraak: om 14:00 uur aan parking Het Aanwijs Lippensgoed-Bulskampveld.

Thema: Herfstperikelen en paddestoelen in het bos

De herfstperode is het ideale moment om een bezoek te brengen aan gevarieerd loofbos.  Een eiken-beukenbos wat meer in het binnenland geeft ons ook de kans allerhande soorten waar te nemen, die we in een duinbos aan de kust niet aantreffen, zoals de Boomklever, maar ook tal van opvallende zwammen. Niet alleen maken de herfstkleuren van de bomen het bos heel aantrekkelijk, maar het is immers in deze periode dat diverse soorten paddestoelen het bos in allerhande kleuren tooien. Een gevarieerd loofbos kent tal van soorten paddestoelen, waaronder ook een aantal grotere en opvallend gekleurde soorten, zoals de alombekende Vliegenzwam, maar ook Kopergroenzwam, Rodekoolzwam, Geschubde inktzwam, Aardappelbovist, diverse boleten en hopelijk ook de vrij zeldzame maar prachtige Porseleinzwam.

Ook maken we in deze periode ook wel kans om een aantal vogelsoorten waar te nemen, zoals de vrij luidruchtige Gaai, diverse spechten, Boomklever, Buizerd en gemengde groepen rondtrekkende mezen.

Kortom een niet te missen wandeling voor elke natuurliefhebber.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 08 november 2020: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Thema: Herfst in het duin.

Het is volop herfst in het duin. Bij vrij zachte nachttemperaturen en vochtig weer verschijnen allerhande soorten paddestoelen.  De paddestoelen in het duin zijn over het algemeen vrij klein, maar vertonen een breekbare schoonheid.  In de schrale duingraslanden zijn dat o.m. de kleurrijke, zeldzame wasplaten met opvallende oranjerode en gele kleuren. Maar ook opvallende grote soorten als Geschubde inktzwam en unieke vormen als het Zandtulpje zijn er aan te treffen. Maar ook vele kleine soorten als diverse mosklokjes, Plooirokje, Gesteelde stuifbal, Zwartwitte veldridder en Paarsharttrechtertje.

Het is tevens de tijd van het jaar dat heel wat roofvogels in het duin vertoeven.  Dit vergroot de kans op een ontmoeting met Buizerd, Havik en Sperwer.  Ook het ijlere bladerdak van het duinbosgedeelte maakt het makkelijker om vogels zoals spechten en Gaai waar te nemen.  De mezen verkiezen in het winterhalfjaar nu ook om in gemengde groepen rond te trekken op zoek naar insekten en hun larven. Safety in numbers.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Bij vochtige herfst laarzen noodzakelijk..

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 22 november 2020: Geleide natuurwandeling in de Sophiapolder bij Oostburg (Nederland).

Afspraak: om 14:30 uur aan de hoek van het natuurgebied op Isabelladijk bij kruispunt met Oostenburgse weg – Oostburg (Nederland)..

Thema: Eerste wintergasten in waterrijke polders en bij grote plassen.

De Sophiapolder is een waterrijk gebied met diverse plassen en broedvogeleilanden.  In het winterhalfjaar vormt het een belangrijke trekpleister voor waterwild en steltlopers.  Diverse soorten grondeleenden zoals Slobeend, Krakeend, Wintertaling en Wilde eend foerageren op de plassen.  Kuifeend en Tafeleend duiken in de diepere delen van de plassen naar allerhande zoetwaterorganismen.  Maar ook overige overwinterende eendensoorten als Pijlstaart kunnen nu reeds aanwezig zijn.

Smient  en diverse ganzensoorten grazen in de aangrenzende graslanden of komen er een veilige roestplaats zoeken op het water of op de broedvoegeleilanden.

Met behulp van de telescoop van de natuurgids worden de diverse soorten bekeken en wordt ook gewezen op de kenmerken om de diverse soorten van elkaar te onderscheiden.

Ook zijn er in het winterhalfjaar dikwijls diverse roofvogelsoorten aanwezig, zoals Slechtvalk, Buizerd en Blauwe kiekendief, en is een ontmoeting met deze soorten dus zeker niet uitgesloten.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 06 december 2020: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Thema: Winterperikelen in het duin…

Tijdens het winterhalfjaar vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van hoofdzakelijk duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals de Spreeuw, Kramsvogel en Koperwiek. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van deze laatste twee overwinterende soorten bij ons in de duinen.

Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels.  Uiteraard maken we ook een zeer grote kans op het zien van exemplaren van de steeds aanwezige Buizerd.

Is de winter eerder zacht kunnen we ook nog een aantal paddestoelen terugvnden, zoals de Gesteelde stuifbal, Parelstuifzwam, Zwartwitte veldridder en Gele trilzwam.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Bij vochtige winter laarzen noodzakelijk.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 13 december 2020: Geleide natuurwandeling in het natuurreservaat ’t Voorland’ bij Nummer Eén.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parking bij het gemaal rechts van eind Weg naar het gemaal te Nummer Eén (Hoofdplaat) Nederland.

Thema: Over overwinterende steltlopers en waterwild.

Tijdens een wandeling langs de inlagen met slikken en schorre van dit prachtig stukje Zeeuwse kust bij Nummer Eén kijken we uit naar overwinterende steltlopers en waterwild. Zodra de eerste winterkoude z’n intrede doet, kunnen we er op rekenen, dat de eerste echte wintergasten aanwezig zijn. Met een beetje geluk zien we er Middelste zaagbek of mogelijks Brilduiker.  Dit gebied is tijdens de winter in onze regio zelfs het beste gebied om Middelste zaagbek waar te nemen.  Naast Brand- en Kolgans maken we in hier ook kans op Rotgans, die meer aan zoutwater gebonden is.

De voedselrijkdom van de slikplaten en zandbanken oefenen een grote aantrekkingskracht uit op talloze overwinterende vogels, zoals Smient, Wintertaling, Bonte strandloper, Steenloper en nog veel meer.  Met behulp van de telescoop van de natuurgids bekijken we de diverse soorten en hun foerageergedrag.

Bij dit unieke gebied valt altijd wel het één en ander te beleven en waar te nemen.  Bovendien zorgen de grote zandplaten voor dit stukje kust en het tij tijdens de geleide wandeling er ook voor, dat we er nagenoeg zeker van zijn om met behulp van de telescoop van de gids Gewone zeehonden waar te nemen.

Hou er wel rekening mee, dat het deze tijd van het jaar buitendijks met een schrille noordoostenwind echt wel koud kan zijn. Dus kleed je superlekker warm!

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475/407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

zondag 20 december 2020: Geleide natuurwandeling aan de Zwinmonding en de dijken van het Nederlandse deel van de Zwinuitbreiding.

Afspraak: om 14:30 uur aan de parkeerplaatsen langs Duinweg tussen Cadzand-Bad en Retranchement bij overgang naar de Zwindijk Retranchement Nederland.

Thema: Overwinterende eenden, steltlopers & andere overwinterende vogels van slik en schorre.

In de Zwinmonding en de uitbreiding van het Zwin gaan we op zoek naar de overwinterende vogels.

De schorres en zandbanken van de Zwinmonding zijn een goede hoogwatervluchtplaats voor tal van steltlopers die bij laag tij in de slikken van de Zwinmonding foerageren. Vooral Wulp, Bonte strandloper, Scholekster en Bontbekplevier zijn soms in vrij grote aantallen in de Zwingeul aanwezig, aangevuld met kleine aantallen Zilverplevier.

Ook overwinterende eenden als de Smient en Wintertaling zijn in de Zwinmonding soms in vrij grote aantallen aan te treffen. Soms treffen we in dit biotoop tijdens het winterhalfjaar ook kleine groepjes rotganzen aan, een typische soort voor het zilte milieu.

Als we echt heel veel geluk hebben, zien we in de slikke en schorre mogelijks een groepje van de zeldzame Sneeuwgors, Strandleeuwerik of Frater die zich te goed doen aan de zaadjes van Klein schorrekruid en Lamsoor. Hoe strenger de winter hoe groter de kans dat we deze zangvogeltjes kunnen waarnemen.

Vòòr de uitbreiding van het Zwin was aan de Zwinmonding ook een slaapplaats van de Blauwe kiekendief. Tegen avondval kijken we dan ook uit of overwinterende exemplaren van de Blauwe kiekendief nu de rust in het gebied teruggekeerd is, hun weg terugvinden naar deze traditionele slaapplaats. Vorige winter zagen we in elk geval 1♂ & minstens 1♀ op de slaapplaats. Benieuwd of de aantallen dit jaar toenemen.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

dinsdag 29 december 2020: Geleide natuurwandeling in het Vlaams natuurreservaat ‘de Zwinduinen’.

Afspraak: om 14:00 uur aan het Oosthoekplein te Knokke-Het Zoute.

Thema: Het wintert in het duin.

Tijdens het winterhalfjaar vormen onze duinen met hun dicht duindoornstruweel en meestal nog een rijkelijk aanbod van vooral duindoornbessen een belangrijke aantrekkingspool voor overwinterende zangvogels, zoals de Kramsvogel, Koperwiek en Spreeuw. Hoe strenger de vorst in het noorden, hoe groter de aantallen van vooral de noordelijke lijsterachtigen die bij ons in de duinen aanwezig zijn. Ook gemengde groepjes mezen trekken in het duin rond, bestaande uit Kool- en Pimpelmezen, soms aangevuld met een groepje Staartmezen.  Maar we kijken ook uit naar allerhande vinkachtigen, spechten…

Mogelijks hebben we ook een treffen met overwinterende roofvogels zoals Sperwer, Havik of met veel geluk een Smelleken, soorten die gespecialiseerd zijn in de jacht op zangvogels.

Het struweel en de dichte braambegroeiing in het duinbos bieden ook beschutting aan de overwinterende Houtsnippen in het duin. Tegen avondval verlaten ze hun schuilplaats voor hun nachtelijke foerageertocht. Tegen het einde van de wandeling is een ontmoeting met deze schuwe soort dan ook niet uitgesloten.  Ook hier geldt, hoe strenger de winter in het noorden hoe meer Houtsnippen in onze duinen overwinteren.

Praktisch: Eigen mondmasker & voorinschrijving uiterlijk vòòr 22:00 uur de dag vòòr de wandeling via website www.natuurexploratie.be verplicht. Voor niet-leden voorafbetaling deelnameprijs door storting op rekening verplicht (zie info website). Verrekijker en eventueel loep aangeraden. Bij vochtige winter laarzen noodzakelijk.

Organisatie: Natuurexploratie.

Gids: Patrick Demaecker – tel. 050/51.91.01 of 0475 407 929

Deelname: Gratis voor leden van Natuurexploratie. Andere deelnemers 2,50 euro en max. 5,00 euro/gezin.  Kinderen onder de 12 jaar gratis.

- Advertisment -

Lees ook dit

Dossier Casino ligt volgens gemeenteraadslid Cathy Coudyser stil

Het gemeentebestuur gaf intussen drie jaar geleden meer toelichting over het casinodossier. De gemeente had al een ontwerp klaar en dat ziet (zag) er...

Kantines spelen grote rol in competitie waar RKFC in speelt

Royal Knokke FC en de andere clubs in eerste nationale hebben bijna drie uur over de heropstart van de competitie in vergadering gezeten de...

Shop local, steun jouw lokale watersportclubs

Tijdens deze eindejaarsperiode pakken Surfers Paradise en Lakeside Paradise uit met een heus cadeau-offensief dat talrijke mogelijkheden biedt om straks met een top-cadeau te...

Recente reactie van onze lezers