donderdag, april 18, 2024
HomeHaven / ZeebruggeOmgevingsuitdagingen tussen Zeebrugse haven en Knokke-Heist

Omgevingsuitdagingen tussen Zeebrugse haven en Knokke-Heist

Op 19 april 2024 staat een cruciale ontmoeting gepland tussen het gemeentebestuur van Knokke-Heist en het bestuur van Port of Antwerp-Bruges (POAB). Dit overleg zal zich richten op de uitdagingen die de gemeente ondervindt als gevolg van de nabijheid van de havenactiviteiten. De kernpunten van discussie zullen veiligheid, leefbaarheid, ecologie en klimaat omvatten, met als doel een actieplan op te stellen dat de hinder voor de lokale gemeenschap minimaliseert.

Achtergrond en Aanleiding:

De betrokkenheid van Knokke-Heist bij het omgevingsoverleg is niet nieuw. De gemeente heeft in het verleden al meerdere pogingen ondernomen om de door de haven veroorzaakte geluids-, licht- en geurhinder, alsook de mobiliteitsproblemen, aan de kaak te stellen. In reactie hierop heeft het havenbestuur Tractebel opdracht gegeven voor een uitgebreide omgevingsanalyse van de Zeebrugse haven, die naar verwachting medio 2024 zal resulteren in een reeks haalbare maatregelen.

Specifieke Probleemgebieden:

  • Mobiliteitsproblemen: Een specifiek aandachtspunt is de toename van LNG-tankwagens als gevolg van de uitbreiding van de terminal van Fluxys. Dit zorgt voor significante verkeersdruk en veiligheidsrisico’s in Heist.
  • Uitstoot en Lawaai: De aanhoudende uitstoot en het lawaai van draaiende scheepsmotoren vormen een ander ernstig probleem. Ondanks de beschikbaarheid van walstroomfaciliteiten, blijft het gebruik ervan beperkt door hoge kosten en technische complexiteit.
  • Lichthinder: De intense verlichting van de terminals veroorzaakt aanzienlijke lichtvervuiling, wat de levenskwaliteit van de omwonenden beïnvloedt.
  • Landschapsinkleding: Het voorstel voor een groengordel langs het Schipdonk- en Leopoldkanaal, bedoeld om de inwoners te beschermen tegen de havenhinder, onderstreept de behoefte aan verbeterde natuurlijke buffers.

Toekomstvisie en Samenwerking:

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist benadrukt de noodzaak van concrete acties en de implementatie van de voorgestelde maatregelen. Door actief deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van deze maatregelen, hoopt de gemeente de leefbaarheid voor haar inwoners en bezoekers aanzienlijk te verbeteren. De nadruk ligt op duurzaamheid, veiligheid en het bevorderen van een harmonieuze co-existentie tussen de havenactiviteiten en het gemeentelijk welzijn.