zondag, augustus 9, 2020
Home Onze Columnisten Plato: Zodra de Brusselaars bijvoorbeeld hoorden dat in een Hollandse stad pest...

Plato: Zodra de Brusselaars bijvoorbeeld hoorden dat in een Hollandse stad pest heerste verboden ze mensen uit die plaats categorisch de toegang

Door Kneistikrant-Columnist: Plato (De auteur is Dr. ethicus en rechtsfilosoof) – Echte naam en adres bekend bij de redactie.

Tijdens enkele recente interviews wond burgemeester Leopold Lippens, in de hem gekende stijl,  er geen doekjes om.  Wij zijn van de Kneistse burgervader natuurlijk een en ander gewoon. Het begrip frigoboxtoerist, als pejoratieve aanduiding voor krenterige toeristen, is van mediawoord zelfs gemeengoed geworden en opgenomen in woordenboeken (frigoboxtoerist: eendagstoerist die zelf zijn eten en drinken meebrengt in een frigobox.).

Lippens verweet de meeste politici platvloerse populisme, uitte zijn bezorgdheid over een mogelijke overbelasting van het lokale ziekenhuis, was een van de eersten om o.a. grootschalige evenementen in vraag te stellen, aarzelde niet om het hufterige gedrag van toeristen allerhande aan te klagen, pleitte voor een dresscode en liet niet na de door de overheid en door de NMBS georganiseerde massatransporten in vraag te stellen. Iets waar met plezier en gretigheid op ingegaan werd door de pers.  Zijn de opmerkingen terecht?

En wat doen onze politici in hun mooie wagens en lijfwachten, door ons betaald? Wat doen ze aan de beveiliging van de burger? Niets. Het enige wat telt, is herverkozen worden en verder van het systeem profiteren.[i]

De fasegewijze aanpak van de coronapandemie blijft, alle geruststellende berichten ten spijt, voor commotie zorgen. Het door België (en de deelstaten) afgelegde parcours verloopt zeker niet rimpelloos en dit is een understatement. Eind juni registreerde men 9.732 overlijdens. De teller van het aantal bevestigde coronabesmettingen stond op 61.361. Ruim 17.000 mensen werden sinds midden maart uit het ziekenhuis ontslagen.

Het zorgpersoneel, de verpleegkundigen en de artsen morren. Onder meer de topman van de FOD Volksgezondheid en Inge Vervotte, ex-CD&V-minister van Volksgezondheid en voorzitter van de zorggroep Emmaüs, vrezen het ergste in geval van een heropflakkering in de woon-zorgcentra. Andermaal wordt de wirwar aan structuren, gevolg van de opeenvolgende staatshervormingen en met bijhorende compromisvolle bevoegdheidsverdelingen van de instellingen, gehekeld. De vraag wie wat het best zou doen en hoe men value for money kan realiseren werd nooit ernstig onderzocht.

De gehele verzorgingssector volgt de opeenvolgende versoepelingen de impact op het beruchte reproductiegetal meer bijzondere aandacht. De lockdownfeesten, de massabijeenkomsten zoals op het Flageyplein in Elsene, de massaverplaatsingen en het onbezonnen gedrag van bepaalde personen vormen een gevaarlijk hellend vlak. Komt erbij dat het optreden van diverse beleidsverantwoordelijken die zich geroepen voelen tussen te komen, niet van dien aard is dat er nu duidelijkheid is omtrent de draagwijdte van de versoepelingen, de te volgen maatregelen, laat staan dat men het waagt een handhavingsbeleid te voeren. Eind juni nog lieten bijvoorbeeld de steden en gemeenten weten dat duidelijke richtlijnen met betrekking tot de organisatie van evenementen ontbreken. De leden van de GEES, de experts die de exit strategie bespreken, zijn hier niet over te spreken.

Virologen en politici nemen trouwens letterlijk en figuurlijk ook afstand van elkaar. Daar waar virologen en experten pleitten voor bv. een monddoekverplichting in de winkels volgt de politiek niet. Volgens Minister van Volksgezondheid De Block moeten de experten ook “hun plaats kennen”.

Ondertussen zijn er ook de disputen tussen de diverse overheden. In de Oost-Vlaamse stad Deinze wordt het dragen van een mondmasker verplicht in alle supermarkten en superettes. De provinciegouverneur laat weten dat hij het besluit van de burgemeester zal vernietigen. Virologen zijn dan weer wel voorstanders van de verplichting om een mondmasker te dragen. Mogelijke verkiezingen verlammen duidelijk de daadkracht van de politici … zo die er al was.

De contactcenteraanpak zelf lijkt ook nog steeds voor verbetering vatbaar. Vanaf heden kunnen we wekelijks vijftien andere personen ontmoeten. Prima, problematisch is echter dat de software in de contactcenters niet meer dan tien personen kan registreren. Terugbellen kan evenmin. Dit instrument bedoeld om vat te krijgen op de verspreiding doet het dus niet.

De druk op de openbare financiën is onder tussen genoegzaam bekend. De kost op menselijk vlak wordt in kaart gebracht. De Economist Intelligence Unit van The Economist kwam tot de conclusie dat van de 21 landen die onder de loep werden gelegd, België echter de slechtste leerling is. Hiervoor werd onderzocht wat het aantal beschikbare coronatests, het aantal ziekenhuisbedden en de oversterfte is. Dit leidde onmiddellijk tot Twitterwrevel bij Minister van Volksgezondheid Maggie De Block die dan maar concludeerde dat men uit zijn fouten leren kan (sic). Microbioloog Emmanuel André stelde echter onomwonden dat België helemaal niet was voorbereid, hetgeen resulteerde in het nodige knip en plakwerk. André waarschuwde voor het wegwuiven van de bevindingen: “We kunnen niet alles als geheel ontkennen als we van onze fouten willen leren.”

Ook professor sociale gerontologie Dominique Verté (VUB) hekelde het beleid. Een beleid dat ervoor zorgt dat de woonzorgcentra al 40 jaar lang worden verwaarloosd. Het tekort aan degelijk beschermingsmateriaal voor bewoners en personeel en een gebrek aan opgeleid personeel liggen aan de basis van de gekende dodelijke cocktail van miserie en ellende. Ondertussen raakte ook bekend dat het zorgpersoneel dat onder de bevoegdheid valt van de federale overheid een eenmalige premie, een horecacheque van 300 euro netto (eigenlijk een aalmoes), krijgt. Het personeel van de woonzorgcentra vangt echter bot en zal het dus moeten doen met het applaus en de witte lakens. Het land eert zijn helden…

En de mondmaskersaga dikt aan. Gebleken is dat 15 miljoen herbruikbare mondmaskers geleverd door het Luxemburgse bedrijf Avrox niet voldoen. Een bedrijf stapte ondertussen naar de Raad van State om de gunningsprocedure aan te klagen… De betrokken sectororganisaties stellen dat vele mondmaskers zelfs een gevaar vormen voor de volksgezondheid en dus niet mogen verspreid worden.  Deze mondmaskerjackpot werd door onderzoeksjournalisten uit de Europese lidstaten, waaronder De Tijd, en het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) onderzocht.  Gebleken is dat de coronapandemie het gedroomde moment is voor oplichters allerhande om in de vetpot te graaien. Het toont echter op schrijnende wijze ook de onmacht van diverse overheden. Valse certificaten, onbestaande voorraden, nagemaakte testnummers, verdachte CE-labels, mondmaskers die zelfs risicovol zijn … de federale politie heeft werk op de plank. Over de opbouw van een tweede strategische voorraad valt ook veel te zeggen.

De Universiteit van Leiden inventariseerde ondertussen de wijze waarop Nederland, Duitsland en Frankrijk de pandemie hebben aangepakt. Meer bepaald werden de daadkracht, het respect voor de Grondwet, de aanwezigheid van de noodzakelijke juridische onderbouw geïnventariseerd en de impact op het resultaat bekeken.

De verschillen tussen deze landen en België zijn duidelijk. Wie de aanpak in België in kaart moet brengen kan niets anders dan erop wijzen hoe Sophie Wilmès, gesteund door tien partijvoorzitters (de N-VA stuurde opzettelijk fractieleider Peter De Roover) carte blanche kreeg om via volmachten de crisis te bezweren.  De zittende regering (waarvan de bruikbaarheidsdatum overschreden is) werkt via volmachten. Problematisch is natuurlijk dat de democratische controle verzwakt. Constitutionalisten wijzen erop dat niet alleen het parlement buitenspel wordt gezet, maar, meer nog, dat de adviesbevoegdheid van de Raad van State al eens wegvalt. De Kamer van Volksvertegenwoordigers maakt zichzelf tot op zekere hoogte overbodig: het stelt zichzelf technisch werkloos en begraaft de democratie. 

Opvallend is trouwens dat de verzuiling zich sluiks herpositioneert. Ben Weyts, Vlaams minister o.m. bevoegd van Onderwijs,  leek nu en dan de huisbewaarder van een woning waar alle betrokkenen hun zin doen. Lieve Boeve profileerde zich niet enkel als topman van het vrij katholiek onderwijsnet, maar liet niet na duidelijk te maken dat hij het allemaal wel zou regelen. Soevereiniteit in eigen kring, op kosten van de gemeenschap, lijkt ook hier het nieuwe normaal.

Mijn slogan is: learn to say no. Als je altijd ja zegt, altijd een oplossing zoekt, dan zit je in het compromissysteem van ons land dat niet marcheert.

Een aantal recente uitspraken zijn opnieuw gedurfd te heten: bepaalde massa-evenementen (Knokke Hippique, Kneistival, het Vuurwerkfestival en de Zoute Grand Prix zijn publiekstrekkers en dus ook kaskrakers. Dat standpunt werd snel bevestigd door de Veiligheidsraad.  Tot en met 31 augustus kunnen er geen massa-evenementen waaronder ook festivals plaatsvinden. De idee om, hoe onaangenaam ook voor bv. tweedeverblijvers,  een schutskring op te zetten werd eveneens nationaal afgekondigd. Lippens had zijn twijfels bij het gezond verstand van menig bezoeker.

De gekende argwaan voor de hogere overheid lijkt niet helemaal onterecht. De federale en de regionale regeringen rijgen, met losse steken,  de onopgeloste vraagstukken immers maar aan elkaar. Het geheel lijkt soms te verworden tot een semantische-terminologische discussie waarbij betrokken politici best ondersteund zouden worden door taalkundigen.

Knokke-Heist vergelijk ik met Asterix en de Galliërs. We zijn omring door zeer jaloerse Romeinen, maar wij hebben de magische drank. En de magie is dat we altijd gemikt hebben op kwaliteit.

De kustgemeenten hadden echter ondertussen en ander in gereedheid gebracht om deze moeilijke zomerperiode door te kunnen komen. In bepaalde gemeenten komt er meer strandpolitie, in andere gemeenten compartimenteert men het strand, gaat men fietsverkeer op de dijk zelf verbieden of zorgt men voor een maximale spreiding van de bezoekers. Het mocht niet baten. De eerste golven hadden echter ook duidelijk gemaakt dat er sprake was van verkeerscongestie, dat er massaal vuil werd achtergelaten in de duinen en op het strand maar dat er bv. ook sanitaire problemen waren. Voer voor archeologen…

Raap op en neem het mee.

Druppel die de emmer deed overlopen waren een reeks incidenten, waaronder de klassieke weekend gebonden zuippartijen met onder meer als gevolg overlast, dringende medische tussenkomsten, beledigingen en agressie jegens hulpverleners. 

Er was sprake van toeristen die met buitenlandse bussen richting kustgemeenten rijden en horeca-exploitanten viseerden vooral Noord-Fransen: “Het ruikt naar wiet op het strand”, was een van de opmerkingen die werden genoteerd.  Het relaas van een Kneistse spoedarts is revelerend. Zeker voor schepen Wittesaele, zelf herstellend coronapatiënt, moet dit even slikken geweest zijn.

Ouders leken hun verantwoordelijkheid te minimaliseren en gedroegen zich, om de Franse filosoof Finkielkraut, te citeren als « les délégués syndicaux résolus et râleux de leur progéniture « . In geval van falen wordt de andere een gebrek aan capaciteiten verweten. De verantwoordelijkheid wordt begrensd. Geen jaren des onderscheids meer voor de bobo. Hij veroordeelt zichzelf tot onkunde, tot het onvermogen om te zien waar de grens ligt. Dit is rustgevend.

Alle toeristen zijn hier welkom, maar ik wil Michelle Martin verwittigen dat dat voor haar niet telt.

Een meetsysteem van Westtoer, dat in 2018 een volledige update kreeg om de verkeersstromen naar de Kust in kaart te brengen geeft aan dat in dat jaar 17,9 miljoen dagtoeristen naar de Kust afzakten. De maanden juli en augustus zijn goed voor 36 % van de verplaatsingen. De kritische opmerkingen omtrent de toevloed, zeker via trein, van dagjesmensen waaronder velen zonder mondmaskers en de dreiging met een ingebrekestelling (export van Covid-19 naar de kust) leek uiteindelijk bij de NMBS niet in dovemansoren te vallen. De NMBS is van plan om een waarschuwingssysteem op te zetten.  West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé liet ondertussen weten begrip te hebben voor de verzuchtingen van enkele kustburgemeesters. Ook Blankenberge, Oostende en De Panne hebben een kuststation.

De promotie van het openbaar vervoer zelf door de Regering verliep in de ondertussen gekende stijl en zorgde er zelfs voor dat NMBS-baas Dutordoir op Twitter liet weten dat “De manier waarop gisteren zonder enig overleg een beslissing is genomen, stelt evenwel zeer ernstige vragen.”. Zij vreest voor de veiligheid van personeel en reizigers: “Het risico op overbezette treinen en perrons dreigt, net als allerlei logistieke problemen.” De verdeling van de gratis reizen leek ook niet geregeld. Voor de NMBS komt dit des te onbegrijpbaar over als men weet hoe hard er werd gewerkt aan de veiligheid. De verantwoordelijke minister Bellot haastte zich om erop te wijzen dat hij geen lid is van de superkern en een vicepremier beloofde in  “eigen boezem te kijken”. Gelukkig.

Ik ben van plan nog 30 jaar verder te doen. Tot ik 104 ben. Ik voel me tiptop. Ze kunnen me dan nog eens opereren, als er iets niet goed is. En dan nog eens. Zo hou ik het wel vol tot 2045.

De flamboyante uitspraken van Lippens zijn niet helemaal onterecht. De federale overheid, de gewest- en gemeenschapsregeringen zijn gewaarschuwd. Er volgen zeker nog interessante en amusante uitspraken. Wordt dus vervolgd.


[i] De Krant van West-Vlaanderen publiceerde een bloemlezing van de 40 strafste uitspraken van burgemeester Lippens. We nemen ze mee in deze column.

[1] De Republiek der Verenigde Nederlanden vaardigde in 1679 een Imperatief Plakkaat uit dat de Staten-Generaal absolute macht gaf voor het bestrijden van de pestemidemie. In de Zuidelijke Nederlanden kregen estmeesters (ook wel eens snaveldokters geheten) en een inlichtingendienst de opdracht de verspreiding in kaart te brengen. Men schuwde, met succes, zoals medisch publicist prof. dr. A. Kerkhoff verduidelijkt, geen enkele maatregel. Steden verdedigden zich. Zodra de Brusselaars bijvoorbeeld hoorden dat in een Hollandse stad pest heerste, verboden ze mensen uit die plaats categorisch de toegang. [1] De Krant van West-Vlaanderen publiceerde een bloemlezing van de 40 strafste uitspraken van burgemeester Lippens. We nemen ze mee in deze column.

Een column is een artikel waarin de schrijver zijn mening geeft over een onderwerp. Soms is de tekst humoristisch, soms provocerend, maar het is altijd de persoonlijke kijk op de wereld van de columnist. Een columnist geeft een beschrijving van een gebeurtenis en maakt daarbij zijn eigen mening duidelijk. Een column moet een emotie bij de lezer losmaken, de lezer moet erom kunnen lachen, het stemt hem tot nadenken of maakt hem boos.  Een opiniestukje of een column nemen we graag op in onze krant. Stuur ze naar: redactie@redactie.be

10 REACTIES

 1. Het compromissensysteem waar ons land al jaren op teert is koren op de molen van het COVID-19 virus. Het virus interesseert zich niet in politieke postjes en allerlei toegevingen waar alleen enkelen beter van worden (vooral op hun bankrekening). Als de virologen zeggen dat er in de winkels mondmaskers zouden moeten gedragen worden, dan veronderstel ik dat de politici daar oor zouden moeten naar hebben daar ze zelf betreffende het virus zo goed als onwetend zijn. Als ze echter bang zijn van de publieke opinie waarvan een groot deel liever geen mondmasker draagt in winkels en warenhuizen en daardoor schrik hebben van eventueel stemmenverlies zijn ze volledig verkeerd en loven ze het egoïsme. Wat als het virus zonder verplichte mondmaskers ineens nog harder toeslaat via een tweede golf? Dan zullen de verantwoordelijken hun stemmen zien dalen dat hun oren ervan zullen tuiten…

 2. De columns van Plato zijn zo lezenswaardig en altijd goed onderbouwd dat ik voorstel om hem als vaste columnist in dienst te nemen en elke week commentaar te leveren op belangrijke nieuwsfeiten.
  Het zou een écht meerwaarde zijn voor de Kneistikrant.

  • Dat zou zeker geen slecht gedacht zijn. Die columns zijn zeker het lezen waard!

 3. Gevatte opmerkingen. Die o.a. bevestigd werden door een vreselijk rapport over de situatie in de rusthuizen. Dit landje lijkt hoe langer hoe meer op een slechte en vooral … gevaarlijke plaats om te verblijven.

  Ondertussen zie ik de toeristen hun gangetje gaan … Juli en Augustus …

 4. Men zou beter de politiekers na de verkiezingen ipv hun volledige loon een werkloosheidsvergoeding (dopgeld) geven. Ik denk dat er dan vlugger een akkoord zou zijn voor een nieuwe regering en er ook vlugger echte maatregelen kunnen getroffen worden oa voor corona. Maar nu doet men maar voort. Hun maandwedde loopt toch door.

  • Groot gelijk! De “drie koningen” waren nu bezig om met verschillende partijen te praten om tot een regering te geraken… Tot er natuurlijk een voorzitter van een niet nader te noemen partij, zich een “groot overwinnaar” beschouwend daar hij volgens de laatste peilingen twee procent van een andere partij met ongeveer dezelfde maar nog iets drastischer ideologie afsnoepte, de hele zaak moest opblazen. Wat kunnen politici toch enggeestig zijn. Of mist hij zijn Waalse politieke vriendjes?

  • Sommigen zitten steeds op de kap van onze hardwerkende politieke mandatarissen maar zij
   spreken zelden over goed betaalde ambtenaren die tot hun pensioen blijven zitten .

   • Je hebt gelijk. Gelukkig hebben die drie mandatarissen ondanks tegenwerking er de brui nog niet aan gegeven en doen ze dapper verder wat toch een positieve ingesteldheid is. Voor wat die ambtenaren betreft zijn er die er inderdaad tot hun pensioen blijven zitten zonder al te veel te presteren. Sommigen krijgen zelfs een nietszeggende job die speciaal voor hen gecreëerd werd. Er zijn er dan ook die weggepromoveerd worden daar men ze niet aan de kant kan zetten. Er zijn echter gelukkig ook veel ambtenaren die hun werk wél ernstig nemen en waar je steeds voor goede raad terecht kunt, zelfs na hun pensioen.

 5. Van die hardwerkende politieke mandatarissen is niet veel te zien. Ik denk dat het loon van deze en de goed betaalde ambtenaren ook nog een groot verschil is.

  • Je hebt ook gelijk. Er zijn echter altijd profiteurs die er bij zitten voor spek en bonen en mensen die hun job echt ter harte nemen. Dit was vroeger zo, dit is nu zo en ik denk dat het in de toekomst niet veel zal aan veranderen, vooral als er vriendjespolitiek mee gemoeid is. Voor wat de lonen betreft zullen we maar liever zwijgen. Denk maar aan de intercommunales waar mandatarissen nog een flinke boterham aan overhouden. Je mag ze natuurlijk niet allemaal over dezelfde kam scheren…

Comments are closed.

- Advertisment -

Lees ook dit

Hangaar drukte hun stempel tijdens de Open Hangdag

Jeugdclub ‘t Verzet gaf met de Open Hangdag een kijkje in hun nieuwe creatieve makerslab HANGAAR. Tijdens het corona-proof toonmoment konden bezoekers...

Burgemeester Lippens: Het is jammer, maar strikte handhaving is dan de enige mogelijkheid die rest

Na de incidenten van de voorbije dagen heeft het gemeentebestuur beslist om dagtoeristen tot nader order niet langer toe te laten op...

Gratis rolschaatslessen bij Rosie’s

Heb jij de kleurrijke roller disco aan de Margaretakerk al ontdekt? Rolschaatsen is weer helemaal hip en je moet het gewoon eens...

Bekijk hier het concert van Lorenzo Gatto (viool) en Julien Libeer (piano)

Door de stijgende coronabesmettingen zag het gemeentebestuur van Knokke-Heist zich genoodzaakt om de 12de concertreeks Klassiek Leeft Meesterlijk te laten plaatsvinden zonder publiek....

Recente reactie van onze lezers