zaterdag, april 13, 2024
HomeHaven / ZeebruggeProject Kustvisie: Een langetermijnstrategie voor de Vlaamse kust

Project Kustvisie: Een langetermijnstrategie voor de Vlaamse kust

In het licht van de klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande uitdagingen zoals zeespiegelstijging, heeft de Vlaamse overheid stappen ondernomen om de veiligheid en leefbaarheid van de Vlaamse kustzone voor de lange termijn te waarborgen. Het masterplan kustveiligheid uit 2011 en het daarop voortbouwende Project Kustvisie zijn cruciale onderdelen van deze strategie. Deze initiatieven zijn gericht op het ontwikkelen van een duurzame langetermijnvisie met het oog op 2100, om niet alleen de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd te bieden, maar ook de diverse functies van de kustzone te versterken.

Het Masterplan Kustveiligheid

Het masterplan kustveiligheid, gepresenteerd in 2011, legt de basis voor de bescherming van de Vlaamse kust op korte termijn, het onderhoud ervan en de aanvullende maatregelen die tot 2050 nodig zullen zijn. Dit plan houdt rekening met een gematigd scenario van zeespiegelstijging tot 80 cm bij hoogwater tot 2100.

Visie en Doelstellingen van Project Kustvisie

Project Kustvisie, een ambitieus vervolg op het masterplan, streeft ernaar een holistische en duurzame langetermijnvisie te ontwikkelen voor de Vlaamse kustzone. Met een blik gericht op 2100, erkent het project de snel evoluerende klimaatrealiteit en de noodzaak om zowel de veiligheid als de leefbaarheid van de kustzone op lange termijn te garanderen. De kernuitdagingen zijn onder meer de zeespiegelstijging en het waarborgen van veiligheid, toegankelijkheid, natuurlijkheid en maatschappelijke functies van de kust.

Strategieën en Maatregelen

Het strategische beleidsplan van Kustvisie bouwt voort op het Masterplan Kustveiligheid en omvat een reeks maatregelen om de kust tot 2050 te beschermen tegen zware stormvloeden en de zogenaamde 1000-jarige storm. Voor de lange tot zeer lange termijn, stelt het plan voor om de kustlijn gemiddeld 100 meter zeewaarts te verleggen door stranden te verhogen en te verbreden. Dit biedt een strategie om stapsgewijs en blijvend te beschermen tegen zeespiegelstijgingen tot 1, 2 en zelfs 3 meter.

Volgende Stappen en Openbaar Onderzoek

Na de principiële goedkeuring van het strategisch beleidsplan door de Vlaamse Regering in februari 2024, staat de volgende fase in het project op stapel. Dit omvat een uitgebreide informatiecampagne en de mogelijkheid voor het publiek om tijdens een openbaar onderzoek, dat loopt van 27 februari tot en met 26 april 2024, feedback te geven op het ontwerp strategische beleidsplan. Dit plan bevat niet alleen een visie voor de lange termijn, maar ook een eerste actieplan voor 2024-2034 met acties op korte termijn.

Meer info vind je hier.

Project Kustvisie vertegenwoordigt een vooruitstrevende stap naar een veilige en leefbare toekomst voor de Vlaamse kust. Door het combineren van korte- en langetermijnstrategieën, gericht op aanpassing aan klimaatverandering en zeespiegelstijging, zet Vlaanderen zich in voor de bescherming van haar kustlijn en het welzijn van haar inwoners. Het openbaar onderzoek biedt een belangrijke kans voor burgers om bij te dragen aan deze vitale discussie over de toekomst van onze kust.