zaterdag, april 20, 2024
HomeKnokke-HeistSneeuw- of bosklassen, Kneistse scholen beslissen zelf hierover

Sneeuw- of bosklassen, Kneistse scholen beslissen zelf hierover

Tijdens een raadsvergadering is recentelijk een levendig debat gevoerd over belangrijke wijzigingen in het onderwijsbeleid. Raadslid Cathy Coudyser (N-VA) wilde de aandacht te vestigen op twee nieuwe elementen: het decreet over leersteun en het concept van digitale deconnectie. Hij benadrukte het recht van zowel ouders als leerkrachten om zich af en toe te ontkoppelen van digitale apparaten zoals iPhones en laptops. Dit idee van “digitale deconnectie” werd gekoppeld aan het welzijn van zowel leerlingen als onderwijzend personeel.

In het kader van lokale integratie werd het schoolreglement van Het Anker besproken. Deze school wil haar faciliteiten, zoals de refter, turnzaal en vergaderlokalen, openstellen voor buurtverenigingen en andere lokale gebruikers. Coudyser sprak zijn positiviteit uit over deze ontwikkeling, die nu ook wettelijk verplicht is. Hij vroeg vervolgens of het schoolreglement van De Pluim ook in deze richting aangepast zou worden.

Aanzienlijke Budgetverhoging voor Flankerend Onderwijsbeleid

De begroting voor flankerend onderwijsbeleid kreeg ook aandacht. In 2024 is het budget verhoogd van €34.000 naar €134.000. Coudyser vroeg naar de bestemming van de extra €100.000. Schepen van Onderwijs Bert De Brabandere (CD&V) lichtte toe dat dit budget zal worden ingezet voor alle kinderen in Knokke-Heist, ongeacht de school die zij bezoeken. Dit omvat onder meer bijdragen aan zwemlessen, aangezien zwemmen en bewegen als essentieel worden beschouwd. De kosten voor zwemmen en het vervoer ernaartoe zouden hiermee gedeeltelijk gedekt kunnen worden.

Controverse Rond Afschaffing Sneeuwklassen

Een punt van zorg was de afschaffing van de sneeuwklassen voor het 5de en 6de leerjaar, vervangen door bosklassen. Raadslid Philippe Vlietinck (Onafhankelijke) bracht naar voren dat ouders en leerkrachten vragen waarom sneeuwklassen niet langer worden aangeboden, ondanks dat andere scholen dit wel doen. Schepen Bert De Brabandere benadrukte dat de scholen zelf over deze zaken beslissen binnen de grenzen van hun budget. Hij vermeldde dat de scholen autonomie hebben in het kiezen van hun activiteiten en dat de sneeuwklassen nog niet ter sprake zijn gekomen in gesprekken met schoolbesturen.

Raadslid van Kathleen der Hooft (Gemeentebelangen) merkte op dat één school meer voorstander was van sneeuwklassen dan de andere, wat leidde tot een gezamenlijk besluit om deze niet meer te organiseren. Dit werd ondersteund door de opmerking van raadslid Dorine Maes (Gemeentebelangen) dat sneeuwklassen zelden binnen de maximumfactuur passen en vaak afhankelijk zijn van financiële bijdragen van ouderraden.

Toekomstplannen voor Scholen en Uitstapjes

Raadslid Cathy Coudyser benadrukte dat de beslissing tussen bosklassen of sneeuwklassen moet worden genomen in overleg met schoolbesturen, directeuren, ouderraden en klassenraden. Hij stelde dat de ervaring van samen zijn met vrienden belangrijker is dan de locatie van de uitstap. Raadslid Olivier Bodyn (Gemeentebelangen), met ervaring in de ouderraad van Het Anker, deelde dat de keuze voor bosklassen kwam vanwege de hoge kosten van sneeuwklassen, waardoor sommige kinderen maar één keer tijdens hun lagere schoolcarrière op uitstap konden.

Schepen De Brabandere bevestigde ten slotte dat ook De Pluim haar infrastructuur zal openstellen voor verenigingen, in lijn met het beleid van lokale integratie.