Gebruiksvoorwaarden

Gebruikte definities

Voor de toepassing van deze “Gebruiksvoorwaarden” wordt het volgende verstaan onder:

“Gebruiksvoorwaarden”: zijn onderhavige voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Website;

“Bezoeker”: elke persoon die de Website bezoekt zonder een account aan te maken;

“Gebruik” en ”Gebruiken”: het consulteren van de Website en/of uploaden van informatie op de Website;

“Website”: https://ww.kneistikrant.be

1. INLEIDING

Kneistikrant is eigenaar en beheerder van de Website.

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Kneistikrant toegang verleent tot de Website en waaronder Gebruik kan gemaakt worden van de de Website.

Door gebruik te maken van de Website aanvaardt de Bezoeker de Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet wettelijk gebonden wilt zijn of als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u om de Website niet te bezoeken.

Kneistikrant behoudt zich ten allen tijde het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden voor deze Website te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Bezoekers. Het verdere Gebruik van de Website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Verder behoudt Kneistikrant zich het recht voor de inhoud van deze Website ten allen tijde te veranderen, te onderbreken, alsook om de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of zonder voorafgaande verwittiging van de Bezoeker.

Kneistikrant kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor, onder meer, de wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, de inhoud van de Website, de verandering van deze inhoud, de onderbreking of de stopzetting van de Website, dan wel de slechts beperkte toegang tot de Website.

2. DOEL EN AANBOD WEBSITE

Via haar Website houdt Kneistikrant de Bezoekers op de hoogte van de actuele politieke thema’s waarop Kneistikrant haar stempel wil drukken of waarvoor Kneistikrant het politieke debat wil voeden.

3. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

RECHTEN VAN BEZOEKERS

Elke Bezoeker gaat er mee akkoord dat het Gebruik van de Website of van de informatie op de Website volledig op eigen risico gebeurt. Kneistikrant fungeert louter als beheerder van de Website en faciliteert in dit verband louter de mogelijkheid tot gebruik van informatie en participatie.

Kneistikrant behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke daden te stellen om haar rechten en die van de andere Bezoekers te vrijwaren, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Bezoeker is als enige persoonlijk verantwoordelijk indien zijn/haar handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de Website en de andere Bezoekers. In dat geval moet hij/zij Kneistikrant vrijwaren voor iedere schadeclaim die daaruit volgt, zoals verder uiteengezet onder ‘Aansprakelijkheid en vrijwaring’.

Indien u als Bezoeker een klacht heeft over materiaal dat op de Website is gepubliceerd, kunt u ons op de hoogte stellen van de aard en de details van de klacht door een e-mail te sturen naar redactie@kneistikrant.be, als middenstandskoepel KMO.partners staan we voor integriteit en zullen we meteen het artikel aanpassen of verwijderen en of het beeldmateriaal verwijderen indien hiervoor een gegronde reden is.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN BEZOEKERS VAN DE WEBSITE

Elke Bezoeker verklaart en waarborgt:

de Website steeds als een goed huisvader te gebruiken, dit wil zeggen als een voorzichtig en zorgzaam Bezoeker;

de Website niet te gebruiken op een manier die ingaat tegen de Gebruiksvoorwaarden;

de Website niet te gebruiken voor illegale doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van Kneistikrant of die van derden;

niet opzettelijk wetten, regels of voorschriften te overtreden;

geen (links naar) andere websites te plaatsen op de Website of aan te bevelen waar waar die (gekoppelde) websites een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zou schenden.

geen advertenties op de Website te plaatsen;

de Website niet te corrumperen of overspoelen met informatie zodat de Website niet functioneert of iets gebruiken dat de functie van de Website kan beïnvloeden, bijvoorbeeld virussen, wormen, logische bommen of iets dergelijks. De Bezoeker moet zich tevens onthouden van verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de Website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven;

de informatie op het Website niet te verstoren of manipuleren, verwijderen, wissen of op een andere manier wijzigen;

geen geautomatiseerde systemen of software te gebruiken om data aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden. De handelingen van de Bezoeker mogen ook geen schade berokkenen aan andere Bezoekers.

4. INHOUD EN WERKING VAN DE WEBSITE

INHOUD OP DE WEBSITE

De informatie op de Website is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen geschreven en kan slechts als een algemene leidraad worden beschouwd. Op de informatie kan niet worden vertrouwd voor specifieke situaties en de Bezoeker mag niet handelen of nalaten te handelen op basis van de informatie die erin is opgenomen zonder specifiek professioneel advies in te winnen. Gelieve contact op te nemen met Kneistikrant om deze zaken te bespreken in de context van uw specifieke omstandigheden. Kneistikrant, zijn vrijwilligers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of zorgplicht voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit enige actie die is ondernomen of niet is ondernomen door iemand die vertrouwt op deze informatie of voor enige beslissing die daarop is gebaseerd.

Bij het opstellen en onderhouden van deze Website is alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud actueel en accuraat is. De wet- en regelgeving verandert echter voortdurend en er kunnen onbedoelde fouten optreden en de informatie kan niet actueel of accuraat zijn. Kneistikrant geeft geen garantie (inclusief aansprakelijkheid jegens derden), expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd. Ondanks al onze inspanningen garandeert Kneistikrant niet dat de Website veilig is, vrij van virussen of schadelijke codes, noch dat de koppelingen via deze Website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma’s, en wijzen desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand.

Behalve in geval van opzet of kwader trouw, aanvaardt Kneistikrant geen aansprakelijkheid voor welk verlies of welke schade dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale, bestraffende, voorbeeldige of soortgelijke schade) die het gevolg is van enige beslissing of handeling die is genomen of waarvan is afgezien door een Bezoeker als gevolg van informatie op de Website of andere websites waarnaar deze kan worden gelinkt, of als gevolg van het gebruik of misbruik van de Website door de Bezoeker.

WERKING VAN DE WEBSITE

Kneistikrant doet haar uiterste best om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doet Kneistikrant alles wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zoveel mogelijk te beperken. Kneistikrant kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen of andere vormen van malware worden binnengebracht. Daarom kan Kneistikrant niet garanderen dat de toegang tot de Website op geen enkele manier wordt onderbroken of dat je niet op een andere manier hinder zou kunnen ondervinden. Kneistikrant kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke fouten, functiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welke toegang en/of het Gebruik van de Website en de daaruit voortvloeiende schade.

Kneistikrant behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk etc. Dergelijke onderbrekingen zijn essentieel om wijzingen en verbeteringen aan de Website aan te brengen, alsook om een regelmatig technisch onderhoud en het bijwerken van de inhoud te verzekeren. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dergelijke onderbrekingen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 De Website bevat links naar websites, tools of bronnen die worden onderhouden door andere partijen dan Kneistikrant waarover Kneistikrant geen controle heeft.

Het opnemen van een link naar een website van een derde partij vormt geen goedkeuring of aanwijzing voor een joint venture, partnerschap of andere juridische constructie die niet uitdrukkelijk tussen ons en die derde partij is vermeld.

De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

Deze links worden enkel verstrekt om de informatie die voor de Bezoeker beschikbaar is te vergroten en Kneistikrant aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, geschiktheid of rechtmatigheid van de informatie op websites van derden. Dergelijke verwijzing betekent ook niet automatisch dat Kneistikrant akkoord gaat met de inhoud van die websites.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raadt Kneistikrant iedere Bezoeker die via de Website terechtkomt op een vreemde website aan om aandachtig de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van deze websites door te nemen.

5. EIGENDOMSRECHTEN

De Website en de inhoud ervan, met inbegrip van de logo’s, de lay out, de iconen, afbeeldingen, foto’s, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft de uitsluitende eigendom van Kneistikrant.

Tenzij anders aangegeven in de relevante inhoud, en op voorwaarde dat de Bezoeker zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden nakomt, is de Bezoeker gemachtigd om de inhoud van deze Website te bekijken, te kopiëren, af te drukken en te verspreiden (maar niet te wijzigen) op voorwaarde dat deze inhoud:

het uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt gebruikt;

het uitsluitend wordt gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik; en

alle kopieën of downloads van enige inhoud van de Website de mededeling bevatten dat eigendomsrechten op de betreffende inhoud bij Kneistikrant liggen.

Iedere Bezoeker van de Website krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van de Website en de informatie die daarop beschikbaar is. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt.

De Bezoeker mag geen namen, merken of logo’s die worden gebruikt op deze Website, gebruiken in een persbericht, advertentie of ander promotie-of marketingmateriaal of -media, hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch, visueel of in enige andere vorm, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is toegestaan door Kneistikrant .

Verwijzingen naar handelsmerken van andere partijen op deze Website dienen alleen ter identificatie en geven niet aan dat deze partijen deze Website of de inhoud ervan hebben goedgekeurd. Deze Gebruiksvoorwaarden verlenen de Bezoeker geen enkel recht om de handelsmerken van andere partijen de gebruiken.

Alle communicatie die Kneistikrant van de Bezoeker ontvangt en al het materiaal dat de Bezoeker verzendt, plaatst of indient via de Website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk. Kneistikrant behoudt zich het recht voor de inhoud van dergelijke communicatie te gebruiken voor welk doel dan ook.

Met betrekking tot dergelijke bijdragen verleent de Bezoeker aan Kneistikrant een eeuwigdurend, royalty-vrij, niet-exclusief, sublicentieerbaar recht en licentie om alle auteursrechten en publiciteitsrechten met betrekking tot dergelijk werk wereldwijd te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te bewerken, te publiceren en uit te oefenen en/of op te nemen in andere werken in media die nu bekend zijn of later zijn ontwikkeld voor de volledige duur van eventuele rechten op dergelijke inhoud, mits het respecteren van de morele rechten van de auteur in kwestie (Geregistreerde Gebruiker).

Door een bijdrage aan deze Website in te dienen, garandeert de Bezoeker dat een dergelijke bijdrage zijn eigen originele werk is en dat de Bezoeker het recht heeft om het aan ons ter beschikking te stellen voor alle hierboven vermelde doeleinden.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Kneistikrant aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van materiaal dat door derden op de Website is geplaatst of gepubliceerd of met betrekking tot bijdragen van derden die Kneistikrant op de Website publiceert.

Elke Bezoeker gaat ermee akkoord om Kneistikrant te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke claim, aansprakelijkheid, kosten, schade of verlies die Kneistikrant kan oplopen (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten) als gevolg van een schending door de Bezoeker van zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden alsook  tegen iedere vordering, die door een derde zou worden ingesteld op basis van verkeerde informatie die door de Bezoeker zou worden verstrekt op de Website en het gebruik ervan (met inbegrip van de links naar andere websites).

De beperking van de aansprakelijkheid onder deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing voor zover de wet dit toestaat, ongeacht of het gaat om een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid) of anderszins.

7. ALGEMENE BEPALINGEN

Voor elke betwisting, voortkomend uit het Gebruik van de Website en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn. In geval van geschil zullen de rechtbanken van de plaats van onze zetel uitsluitend bevoegd zijn.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. In dergelijk geval heeft Kneistikrant het recht om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Het nalaten van Kneistikrant om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren of het nalaten om enig recht op grond van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze bepaling of aan haar rechten en beïnvloedt op geen enkele manier het recht van Kneistikrant om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen.