Privacystatement

PRIVACY STATEMENT 

KMO-INFO afdeling Knokke-Heist (gevestigd te (8300) Knokke-Heist aan de Pannenstraat 254, hierna: “KMO-INFO afd. Knokke-Heist”) is uitgever van onder meer de digitale krant van Knokke-Heist en de Zwinregio, Kneistikrant, hetzoute.com en KMO-INFO nationale editie. Daarnaast heeft KMO-INFO een aantal online services waaronder die we samen met partners aanbieden.

KMO-INFO afdeling Knokke-Heist is een onderdeel van KMO-INFO nationaal, een Vlaamse Middenstandsvereniging. De ICT werkzaamheden van KMO-INFO worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd door haar afdeling in Knokke-Heist. Veel van de persoonsgegevens in beheer van KMO-INFO worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van KMO-INFO worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. KMO-INFO houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van KMO-INFO, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en KMO-INFO houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

  • Heeft u een abonnement van Kneistikrant of KMO-INFO nationaal?

KMO-INFO gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. De krant moet bijvoorbeeld bij u thuis worden bezorgd. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat KMO-INFO uw persoonsgegevens doorgeeft aan de distributeur en de krantenbezorger. Daarnaast zijn de voornoemde gegevens noodzakelijk om u toegang te verschaffen tot de digitale versie van de krant en Topics. Zie ook de categorie ‘Heeft u een KMO-INFO account?’. KMO-INFO gebruikt uw persoons- en abonnementgegevens niet voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. KMO-INFO bewaart uw persoons- en abonnementgegevens tot en met twee jaar na afloop van het abonnement en mogelijk langer voor zover de geldende wet- en regelgeving KMO-INFO daartoe verplicht.

  • Bent u een online bezoeker van één van de websites of gebruiker van één van de apps van KMO-INFO?

Als u één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt verstrekt u gegevens aan KMO-INFO zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van KMO-INFO. Maar ook gebruikgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan KMO-INFO worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt veertien maanden.

  •  Neemt u deel aan wedstrijden en/of spellen georganiseerd door KMO-INFO?

De door u verstrekte gegevens aan KMO-INFO zijn noodzakelijk om de wedstrijd en/of het spel uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt KMO-INFO de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden één jaar bewaard. KMO-INFO moet uw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien u een prijswinnaar bent. 

  • Bent u een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van KMO-INFO ?

KMO-INFO gebruikt de door u verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. KMO-INFO gebruikt uw gegevens daarnaast niet voor direct marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Uw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.

  • Heeft u een KMO-INFO account?

Met een KMO-INFO account kunt u eenvoudig op alle digitale diensten van KMO-INFO inloggen. Hierdoor kunt u op een centrale plek uw voorkeuren en instellingen beheren en hoeft u niet meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden. Als u gebruik maakt van een social media login voor uw KMO-INFO account kan ook de social media partij gegevens over uw gebruik van de account vastleggen. Op de gegevensverwerking van de betreffende social media partij zijn de privacy voorwaarden van deze partij zelf van toepassing.  
Door middel van het KMO-INFO account heeft KMO-INFO de mogelijkheid om verschillende diensten en verschillende apparaten te koppelen aan één gebruiker. Hiermee worden de producten en diensten van KMO-INFO beter afgestemd op uw behoeften en interesses. KMO-INFO legt bij uw account informatie over uw interesses en voorkeuren vast en stelt op basis hiervan een profiel op. Kijk voor informatie onder Samengesteld profiel. Uw KMO-INFO account is indien u een abonnement heeft bij KMO-INFO gekoppeld aan de abonnementgegevens. In dat geval worden uw gegevens tot twee jaar na beëindiging van het abonnement bewaard. 

  • U ontvangt een nieuwsbrief ?

KMO-INFO gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een generieke of gepersonaliseerde nieuwsbrief te kunnen toezenden. Wij kunnen hierbij meten in hoeverre de nieuwsbrieven geopend worden. U kunt zich uitschrijven via de knop ‘afmelden’. 

  • U ontvangt generieke of gepersonaliseerde pushberichten?

KMO-INFO stuurt, na expliciete toestemming, generieke of gepersonaliseerde pushberichten. Via de instellingen in de browser en in de app kunt u deze toestemming intrekken indien u deze notificaties niet meer wenst te ontvangen. 

Samengesteld profiel
De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën. KMO-INFO gebruikt de gegevens uit het samengesteld profiel voor de navolgende doeleinden:

  • de lezer en gebruiker beter begrijpen om op deze manier artikelen aan te bevelen en/ of toe te sturen die aansluiten bij de interesses;
  • producten en diensten te verbeteren en deze op een zo goed mogelijke manier afstemmen op de lezer en gebruiker;


Bijzondere persoonsgegevens
De websites en diensten van KMO-INFO hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. KMO-INFO kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat KMO-INFO zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via  redactie@kneistikrant.be zodat deze informatie kan worden verwijderd. 

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met u kunnen door KMO-INFO worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De geluidsopnames worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het aangegeven doel. 

Beveiliging gegevens
KMO-INFO maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via onze klantenservice of via redactie@kneistikrant.be

Gegevensverstrekking aan derden
Verstrekking ten behoeve van uitvoering overeenkomst: KMO-INFO schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Gebruik van Cookies
De websites van KMO-INFO maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in onze cookiepolicy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Dit kan helemaal automatisch door u uit te schrijven of door een mail te sturen naar redactie@kneistikrant.be

KMO-INFO zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal KMO-INFO de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. KMO-INFO stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien KMO-INFO de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt KMO-INFO u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien KMO-INFO niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan KMO-INFO u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan redactie@kneistikrant.be bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.  

Data Protection Officer (DPO)
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van KMO-INFO via redactie@kneistikrant.be. 

Wijzigingen
KMO-INFO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 5 december 2019.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met de klantenservice van KMO-INFO of een bericht sturen aan redactie@kneistikrant.be U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar overleg is uiteraard altijd beter.